Adatkezelési tájékoztató


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az Interneten történő szavazás lebonyolításához

a „Modern Városok Program - Lőverek Program” keretében megvalósuló új fedett uszoda elnevezése tárgyában

 

A jelen tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) rendelkezéseit.

 

1.  Tájékoztató adatok

 

 • Adatkezelő

Neve: Soproni Kommunikációs Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

(továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Cégjegyzékszám: 08-09-027398

Adószám: 25343069-2-08

Képviseli: Harka Zoltán ügyvezető

Titkárság, hirdetés felvétel: 06 99 310 903 E-mail: info@soprontv.hu

 

 • Adatvédelmi tisztviselő

Név: Császár Ferencné

Székhely: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1. Tel.: 0699/310-903

E-mail: titkarsag@soprontv.hu

 

2.  Az adatkezelés célja

 

A „Modern Városok Program - Lőverek Program” keretében megvalósuló, hamarosan átadásra kerülő új fedett uszoda elnevezésével kapcsolatosan Sopron városa szeretné a lakosság segítségét kérni és az új uszoda nevének kiválasztásánál Sopron polgárainak – jelen szavazás útján kinyilvánított véleményét - figyelembe venni. A beérkezett szavazatok kiértékelését követően, a szavazás végeredményét figyelembe véve Sopron MJV képviselő- testülete határozat formájában dönt a város új uszodájának elnevezéséről.

 

A szavazás lebonyolításával a Város Adatkezelőt bízta meg.

Adatkezelő mindenki számára egyenlő esélyt szeretne adni arra, hogy véleményt nyilváníthasson ebben, a Város életében fontos kérdésben. Adatkezelő ezért biztosítani szeretné azt, hogy szavazati jogát mindenki csak egy ízben gyakorolhassa.

Ennek érdekében a szavazás folyamata a következő:

 

Szavazni szándékozó felhasználó (továbbiakban: Érintett) választ az Adatkezelő Internetes oldalán a szavazás tárgyát képező lehetséges nevek közül vagy megteszi egyedi javaslatát, majd megnyomja a „Szavazok” gombot. A gomb megnyomását követően megjelenő felirat tájékoztatja az Érintettet, hogy az érvényes szavazat leadásához meg kell adnia e-mail címét. A címre a rendszer automatikus üzenetként egy jóváhagyó gombot küld, mellyel az Érintett igazolhatja, hogy az e-mail cím valóban az övé. Amennyiben az Érintett nem kattintja meg az e-mailben küldött gombot, szavazata érvénytelen. E-mail címe megadásával az Érintett elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban leírtakat és hozzájárul adatai tájékoztató szerinti kezeléséhez. Minden e-mail címről csak egy érvényes szavazat adható le.

 

Az e-mail cím megadása és megerősítése azt a célt szolgálja, hogy Adatkezelő biztosítsa, hogy mindenki csak egy ízben szavaz.

Az Érintett által megadott adatokat (e-mail címet) Adatkezelő kizárólag arra a célra használja, hogy a többes szavazásokat – a lehetőségeihez képest - kizárja. Az adatok semmilyen más célra felhasználásra nem kerülnek, Adatkezelő a szavazás lezárását követően 24 órán belül ezen adatokat véglegesen törli.

A szavazat csak abban az esetben érvényes, ha az Érintett a megadott e-mail címre eljuttatott elektronikus levélben szavazatát megerősíti. Amennyiben az Érintett a szavazatát nem erősíti meg, szavazata érvénytelen.

Az érvényes és érvénytelen szavazatokat az Adatkezelő rendszerében rögzíti (lementi). Az érvénytelen szavazatokat Adatkezelő a szavazás eredményének meghatározásakor nem veszi figyelembe.

Az érvényes szavazat mentését követően az Érintett eszközének képernyője ismételten a szavazó oldalra tér vissza, ahol Adatkezelő megköszöni szavazatát és megerősíti annak mentését. Az érvénytelen szavazat esetében az Érintett eszközének képernyője nem tér vissza a szavazó oldalra.

 

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a nagy számú email küldés miatt Adatkezelő használja a Mailgun nevű email szolgáltatást, mely garantálja a spam mentes email küldést, valamint a weboldalra beépítésre kerül a Google reCaptcha v3 megoldás, amelynek célja, hogy megvédje az oldalt a robot támadások ellen.

 

A szavazás kitűzött idejének lejártát követően a szavazás eredménye a https://ujuszoda.sopron.hu/hu weboldalon lesz elérhető.

 

3.  Az érintettek kategóriája

 

Érintett a jelen tájékoztató szempontjából minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, aki az új fedett uszoda elnevezése tárgyában megszervezésre kerülő szavazásban részt kíván venni.

Adat minden Érintett vonatkozásában kezelésre kerül, azok esetében is, akik rögzített (érvényes) és azok esetében is, akik nem rögzített (érvénytelen) szavazatot adtak le.

 

4.  A kezelt személyes adatok köre:

 

Az Érintett Adatkezelő által kezelt személyes adatai:

 • megadott e-mail cím (amennyiben megadásra került az Érintett által),
 • időbélyeg,
 • IP cím,
 • választott opció száma,
 • ha „egyéb” szöveget írt be az érintett a szavazás során, akkor ezen szöveg
 • a szavazat tényének e-mailben történő megerősítése vagy ennek elmaradása

 

5.  Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Érintett hozzájárulása.

 

Az Érintett az adatkezeléshez történő hozzájárulását – Adatkezelő e-mail címére küldött nyilatkozatával - bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, azaz amennyiben az Érintett a hozzájárulása megadását követően a szavazatát e-mailben is megerősíti, úgy az ezt követően visszavont hozzájárulása a szavazatát nem teszi érvénytelenné és/vagy megismételhetővé.

 

6.  Az adattárolás határideje:

 

Adatkezelő az Érintettek tárolt adatait a szavazás lezártát követő 24 órán belül véglegesen törli.

 

7.  Az érintett jogai Átlátható tájékoztatás

Az Érintettnek joga, hogy az őt érintő adatkezelésekről tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában világosan és közérthetően megfogalmazva tájékoztatást kapjon. Ezért az Adatkezelő minden adatkezeléssel is foglalkozó dolgozója kellő információval rendelkezik, hogy – amennyiben írásbeli tájékoztatás nem elérhető, vagy az nem ad az adott kérdésre választ, vagy az érintettnek további kérdései lennének – az adatkezelésről kielégítő információt nyújtson. Amennyiben a kérdés azonnal nem válaszolható meg vagy a kérdés elektronikus úton vagy írásban érkezett, úgy az Adatkezelő 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet olyan formában, ahogy az érintett a kérdést feltette, kivéve, ha ezt az érintett más módon kéri.

A tájékoztatás díjmentes, ezért díj nem számítható fel.

Az Adatkezelő – tekintettel az adatkezelés jogalapjára és arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat az Érintettől gyűjti - az adatok megszerzésének időpontját megelőzően tájékoztatja az ügyfelet az adatkezelésről.

 

Hozzáférés joga

 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő köteles kérelem esetén az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő kezelte
 • az Érintett visszavonja az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • igazolható, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezeli
 • a személyes adatok törlését jogszabály előírja

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő adatkezelést igazoló jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az adatkezelő a korlátozást feloldja, mivel annak okai már nem állnak fenn, az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Adatfeldolgozó

 

Az Adatkezelő a szavazással kapcsolatos technikai intézkedések végrehajtására adatfeldolgozót vesz igénybe, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogszabály szerinti követelményeinek megfelelősségéért.

 

Az informaitikai intézkedések területén igénybevett adatfeldolgozó: Név: Fws Online Kft.

Székhely: 9444 Fertőszentmiklós, Petőfi u.44. Adószám: 14113291-2-08

Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08−09−015591

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu

Koordináták: É 47°30'36.8''; K 19°02'54.2''

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Sopron, 2021. február 22.

 

Soproni Kommunikációs Központ Kft.